Aanmelding verhuizing/zij-instroom

2. Uw kind komt van een andere basisschool (zij-instroom)

Het kan gebeuren dat kinderen in groepen instromen, bijvoorbeeld door verhuizing of ontstane situaties op de andere school. Bij plaatsing van de aangemelde leerling is de formele procedure dan min of meer dezelfde als bij de vierjarigen. Verder ziet de procedure er als volgt uit:

U neemt contact op met de intern begeleider van school (Stephanie van der Veeken) en bespreekt uw interesse. Zij kan u informeren over de beschikbare getalsmatige plek in de groepen en eventueel overgaan tot het plannen van een kennismakingsgesprek met de directie.
N.a.v. dit gesprek beslist de ouder om daadwerkelijk te kiezen voor deze school. Na een positief besluit vraagt de school u om toestemming om contact op te nemen met de vorige school en informatie uit te wisselen. Deze informatie zal met u gedeeld worden tijdens het intake-gesprek met de intern begeleider. N.a.v. dit gesprek wordt er een wederzijdse inschatting gemaakt of wij het onderwijs kunnen bieden dat uw kind nodig heeft. Bij een positief besluit gaan we over tot een definitieve inschrijving.

Comments are closed.