Tussenschoolse opvang

Wettelijke kaders
Met ingang van 1 augustus 2006 is het bestuur verantwoordelijk voor de Tussenschoolse Opvang in alle scholen die onder de Wet Primair Onderwijs (WPO) vallen.

Tussenschoolse Opvang Basisschool De Diabolo
De werkgroep TSO (vrijwilligers en coördinator) is belast met de organisatorische uitvoering van de Tussenschoolse Opvang (overblijven). De financiële afhandeling wordt door school geregeld. Zowel organisatorisch als financieel wordt er verantwoording afgelegd aan de medezeggenschapsraad. De directie blijft altijd eindverantwoordelijk voor de algemene gang van zaken. De TSO-vrijwilligers staan onder (dagelijkse) leiding van de coördinator Natascha Ossen.

Opvangkosten
De opvangkosten voor schooljaar 2022-2023 zijn vastgesteld op € 1,25 per overblijfmoment. Hiervoor wordt alleen de dienst opvang geleverd.

Registratie/Betaling
Ouders die gebruik willen maken van de opvang dienen zich vooraf te registreren in het administratieprogramma www.overblijvenmetedith.nl. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het aan- en afmelden van de leerlingen. De betaling is alleen mogelijk d.m.v. automatische incasso.


Beëindiging opvang
De directie behoudt de vrijheid om de dienst Tussenschoolse Opvang tijdelijk of structureel voor leerlingen te beëindigen op basis van:

  • Gedrag
  • Financiële nalatigheid

Regels Tussenschoolse Opvang

  • De regels van school gelden ook tijdens de opvang
  • Kinderen eten aan tafel
  • De etenstijd voor de onderbouw bedraagt 25 minuten
  • Tijdens het eten zitten de leerlingen op hun stoel
  • Praten mag / schreeuwen niet

Rekening overblijven:
NL13 INGB 0001 4866 99 T.n.v. Onderwijsstichting basisschool de Diabolo

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details